Δίνεται η δυνατότητα ταχύρυθμων αγγλικών μαθημάτων για την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας για ενήλικους και φοιτητές.

πλήρη και συστηματική θεωρητική γνώση επάνω στη Γραμματική, το Συντακτικό και το Λεξιλόγιο, αφ’ ετέρου την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεών τους στην πράξη, δηλαδή την παραγωγή του λόγου τόσο προφορικά όσο και γραπτά.